ფინანსური ანგარიშგება


დაკავშირებულ მხარეთა განმარტებითი შენიშვნები საქართველოს ეროვნული ბანკის №26/04 ბრძანების შესაბამისად
 


2016 წელი

კომერციული ბანკის ფინანსური მდგომარეობის გამჭვირვალობის წესის დანართი 2016 (III კვარტალი)
gamchvirvaleoba_30.09.2016.pdf(705Kb)

კომერციული ბანკის ფინანსური მდგომარეობის გამჭვირვალობის წესის დანართი 2016 (II კვარტალი)
gamchvirvaleoba_30.06.2016.pdf(190Kb)

კომერციული ბანკის ფინანსური მდგომარეობის გამჭვირვალობის წესის დანართი 2016 (I კვარტალი) 
gamchvirvaleoba 31.03.2016.pdf(306Kb)