ტარიფები

ძვირფასო მომხმარებელო,

გაცნობებთ, რომ 30 იანვრიდან შევა ცვლილებები ფიზიკური პირების მომსახურების ტარიფებში, გთხოვთ იხილოთ ბმული

საცალოდ შეძენისას   STANDARD CLASSIC GOLD
ანგარიშის გახსნა 10 GEL 0 0 0
ამონაწერი
აქტიური ანგარიშიდან ქართულ/უცხოურ ენაზე 0 0 0 0
დახურული ანგარიშიდან ქართულ/უცხოურ ენაზე 5 GEL  5 GEL  5 GEL  5 GEL 
ცნობის გაცემა
აქტიური ანგარიშიდან ქართულ ენაზე 10 GEL  10 GEL  10 GEL  10 GEL 
აქტიური ანგარიშიდან უცხოურ ენაზე 15 GEL 15 GEL 15 GEL 15 GEL
დახურული ანგარიშიდან ქართულ/უცხოურ ენაზე 20 GEL  20 GEL  20 GEL  20 GEL 
ცნობა საელჩოში/საკონსულოში წარსადგენად 30 GEL  30 GEL  30 GEL  30 GEL 
დოკუმენტის აღდგენა არქივიდან
დოკუმენტის აღდგენა აქტიური ანგარიშიდან 5 GEL  5 GEL  5 GEL  5 GEL 
დოკუმენტის აღდგენა დახურული ანგარიშიდან 10 GEL  10 GEL  10 GEL  10 GEL 
კლიენტის მოთხოვნით ანგარიშის დახურვა 0 0 0 0
ანგარიშების მომსახურების ყოველთვიური კონსოლიდირებული საკომისიო 1 GEL  0 0 0
ნაღდ ფულთან დაკავშირებული ოპერაციები
ანგარიშზე ნაღდი ფულის შეტანა 0 0 0 0
რუსული რუბლის შემთხვევაში 3% 3% 3% 3%
ევროსა და აშშ დოლარის მონეტების მიღება* მიღებული თანხის 30%
ნაღდი ფულის გაცემა
შეტანილი თანხის ფარგლებში ლარში (იმავე გაყიდვის წერტილში) 0 0 0 0
ლარში სხვა შემთხვევებში 0.2% მინ. 1 GEL  0.2% მინ. 1 GEL  0.2% მინ. 1 GEL  0.2% მინ. 1 GEL 
შეტანილი თანხის ფარგლებში უცხოურ ვალუტაში (იმავე გაყიდვის წერტილში) 0 0 0 0
უცხოურ ვალუტაში სხვა შემთხვევებში
0.5% მინ. 1USD-ის ეკვივალენტი შესაბამის ვალუტაში
0.5% მინ. 1USD-ის ეკვივალენტი შესაბამის ვალუტაში
0.35% მინ. 1USD-ის ეკვივალენტი შესაბამის ვალუტაში
0.2% მინ. 1USD-ის ეკვივალენტი შესაბამის ვალუტაში
მოძველებული და დაზიანებული აშშ დოლარის ბანკნოტების გამოცვლა 4% 4% 4% 4%
ბანკნოტების შემოწმება 0.1% მინ. 5 GEL  0.1% მინ. 5 GEL  0.1% მინ. 5 GEL  0.1% მინ. 5 GEL 
საფულე ჩეკის წიგნაკის გაცემა
25 ფურცლიანი 10 GEL  10 GEL  10 GEL  10 GEL 
კონვერსიის ოპერაციები
შიდასაბანკო კონვერსია იმავდროული ვალუტირებით ბანკის კურსით ბანკის კურსით ბანკის კურსით ბანკის კურსით
ანგარიშსწორების ოპერაციები
გადარიცხვები ბანკის შიგნით ეროვნულ და უცხოურ ვალუტაში 0 0 0 0
გადარიცხვები ბანკის გარეთ ეროვნულ ვალუტაში 0.1% მინ. 1 GEL  0.1% მინ. 1 GEL  0.07% მინ. 1 GEL  0.07% მინ. 1 GEL 
გადარიცხვები ბანკის გარეთ უცხოურ ვალუტაში 0.2% მინ. 15 USD-ის ეკვივალენტი შესაბამის ვალუტაში 0.2% მინ. 15 USD-მაქს. 500 USD-ის ეკვივალენტი შესაბამის ვალუტაში 0.2% მინ. 15 USD-მაქს. 250 USD-ის ეკვივალენტი შესაბამის ვალუტაში 0.2% მინ. 15 USD-მაქს. 150 USD-ის ეკვივალენტი შესაბამის ვალუტაში
ერთჯერადი გადარიცხვები ანგარიშის გაუხსნელად
ლარი 0.1% მინ. 1 GEL  X X X
უცხოური ვალუტა 0.2% მინ. 15 USD-ის ეკვივალენტი შესაბამის ვალუტაში X X X
კლიენტის დავალებით ცვლილებების შეტანა გადარიცხვის რეკვიზიტებში:
შესრულებული საგადასახადო დავალების ცვლილება/ანულირება/თანხის მოძიება 6 თვემდე ვადით
აშშ დოლარი 50 USD 50 USD 50 USD 50 USD
EUR / სხვა ვალუტა 50 EUR 50 EUR 50 EUR 50 EUR
რუსული რუბლი 50 USD 50 USD 50 USD 50 USD
კლიენტის სურვილით გადარიცხვის დამადასტურებელი საბუთის გაცემა (SWIFT ამონაწერი) 0 0 0 0
კლიენტის დავალებით გადარიცხული თანხის უკან გამოთხოვა 40 USD + საკორესპოდენტო ბანკის საკომისიო (არსებობის შემთხვევაში)
გარანტირებული გადარიცხვა
CITI BANK-ის შუამავლობით აშშ დოლარში ბანკის გარეთ ბანკის გარეთ უცხოურ ვალუტაში გადარიცხვის ტარიფს + 20 USD
ოპერაციები ჩეკებზე
საბანკო ჩეკების განაღდება 1% მინ. 35 USD + საფოსტო ხარჯები 1% მინ. 35 USD + საფოსტო ხარჯები 1% მინ. 25 USD + საფოსტო ხარჯები 1% მინ. 20 USD + საფოსტო ხარჯები
ავტომატური გადარიცხვები
Standing Order რეგისტრაცია 5 ლარი უფასო
უფასო
უფასო
Standing Order მომსახურების საკომისიო უფასო უფასო უფასო უფასო
Direct Debit რეგისტრაცია 5 ლარი უფასო
უფასო
უფასო
Direct Debit მომსახურების საკომისიო უფასო უფასო უფასო უფასო
ინდივიდუალური სეიფებით სარგებლობა   
მცირე სეიფი  (გარდა ცენტრალური ფილიალისა)                                                                     1 დღე - 0.8 ლარი
დიდი სეიფი (გარდა ცენტრალური ფილიალისა)                                                                     1 თვე - 20 ლარი
მცირე სეიფი 1 დღე - 0.7 ლარი 
საშუალო სეიფი 1 დღე - 1 ლარი 
დიდი სეიფი                                                                       1 დღე - 1 ლარი
ექსტრა სეიფი                                                                       1 დღე - 3 ლარი 

*აღნიშნული ტარიფი არ მოქმედებს იმ შემთხვევაში, თუ სწრაფი გზავნილის განხორციელების მიზნით მიღებული ევროს მონეტების (მათ შორის ევროს ცენტები) ოდენობა ტოლია ან ნაკლებია 4.99 ევროზე

უფასო და ნულოვანი ტარიფის მქონე მომსახურების ღირებულება შედის ანგარიშებისა და პაკეტური შეთავაზების მომსახურების ფასში