ვადიანი ანაბარი

ვადიანი ანაბარი წარმოადგენს ბანკში ფულის შენახვის ყველაზე მაღალშემოსავლიან საშუალებას. ვადიანი ანაბარი იხსნება წინასწარ განსაზღვრული თანხითა და ვადით.


ანაბრის გახსნა უფასო
ანაბრის ვალუტა GEL/USD/EUR
მინიმალური თანხა 100 ერთეული
ანაბრის ვადა 1-24 თვე
დარიცხული პროცენტის გატანა ვადის ბოლოს  
ანაბრის ნაწილის გატანა არა

წლიური საპროცენტო სარგებელი ვადის ბოლოს

თვე დღე GEL USD EUR
1 30-59 4% 1% 0.30%
2 60-89 5% 1% 0.30%
3-5 90-179 8% 2% 0.5%
6-8 180-269 9% 2.5% 0.75%
9-11 270-364  9.5% 2.75% 1.25%
12-14    365-449 10% 3.25% 1.75%
15-17 450-539 10.10% 3.25% 1.75%
18-20 540-629 10.25% 3.5% 2%
21-23 630-729 10.35% 3.65% 2.15%
24 730 10.5% 3.75% 2.25%

ვადის დადგომისას, ანაბრის თანხა დარიცხული პროცენტის თანხასთან ერთად გადაირიცხება იურიდიული პირის მიმდინარე ანგარიშზე